انتقال چت روم به فرا سرور

انتقال چت روم

انتقال و طراحی چت روم در آدرس زیر میباشد
portal.faraservr.ir