پلن مورد نظر را انتخاب نمایید

در صورت عدم رضایت تا ۷ روز مبلغ سرویس عودت داده می شود

هاست دایرکت ادمین پلن ۱

۱۰۰ مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۲

۲۰۰ مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۳

5۰۰ مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۴

۱ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۵

۲ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۶

۳ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۷

۵ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۸

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه